Faculty Emeriti

Natasha Kolchevska

Photo: Natasha Kolchevska

Professor Emerita of Russian

Email: 
nakol@unm.edu

Byron Lindsey

Photo: Byron Lindsey

Professor Emeritus of Russian

Email: 
bliny35@gmail.com

Peter Karl Pabisch

Photo: Peter Karl  Pabisch

Professor Emeritus of German

Email: 
pabisch@unm.edu

Walter Putnam

Photo: Walter Putnam

Professor Emeritus of French

Email: 
wputnam@unm.edu
Office: 
229

Warren Smith

Photo: Warren Smith

Professor Emeritus of Classics

Email: 
wsmith@unm.edu